پرس برک CNC SAP

کار آیی و سرعت بسیار  بالای این دستگاه توسط  پیشرفته ترین سیلندرهاو شیرهای هیدرولیک برای کاربری  و دقت مکرر کنترل میشود.
در شروع کار  محورها بصورت اتو ماتیک  تنظیم و درجه بندی می شوند .
وارد کرن مشخصا ت  قطعات کار نظیر ضخامت, جنس ورق, طول ورق و . . .  توسط   کنترل  CNC   باعث میگردد کنترلر DATA  را محاسبه  و تنظیم  کند.